Artists
Yu Ting-YenA024-026
A024-026
Yu Ting-Yen 27x22cm Private Collection
A024-025
A024-025
Yu Ting-Yen 27x22cm Private Collection
A024-024
A024-024
Yu Ting-Yen 27×22cm NTD 10,500
The colors of nature 5
The colors of nature 5
Yu Ting-Yen 27×22cm Private Collection
The colors of nature 4
The colors of nature 4
Yu Ting-Yen 27x22cm Private Collection
The colors of nature 3
The colors of nature 3
Yu Ting-Yen 27x22cm Private Collection
The colors of nature 2
The colors of nature 2
Yu Ting-Yen 27x22cm Private Collection
The colors of nature 1
The colors of nature 1
Yu Ting-Yen 27×22cm Private Collection
A024-013
A024-013
Yu Ting-Yen 116.5x91cm NTD 175,000
Back to list
Preview